Latest News:

Prof. Kawaljit Singh

Saka Panja Sahib : When Dedicated Sikh Spirit Halted The Brutal Force of Colonial Empire

Akal Sahai Society held a Gurmat Samagam at a Gurdwara Sahib in Cheema Bath village near Rayya on 3 December 2022 to mark 100 years of Saka Panja Sahib. Speaking during this Samagam, Prof. Kawaljit Singh presented interpretation of events of Saka Panja Sahib.